Regulamin strony internetowej MEDICOS

Definicje:

Administrator Strony – wyznaczony przez MEDICOS, podmiot administrujący udostępnionymi usługami na Stronie internetowej;
Klient – oznacza osobę prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na rzecz której zgodnie z Regulaminem strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, w tym usługa przyjmowania zapytań ofertowych;
MEDICOS – podmiot będący prawnym właścicielem Strony internetowej tj. Edyta Hryniecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEDICOS Edyta Hryniecka z siedzibą: Sarmacka 19, Warszawa 02-972, NIP: 7381806412;
Polityka prywatności i cookies – dokument zawierający informacje o zasadach, celach i zakresie przetwarzania danych osobowych przez MEDICOS i korzystania z plików cookies, dostępny pod linkiem https://medicos.com.pl/polityka-prywatnosci/
Regulamin Newsletter – regulamin usługi Newsletter MEDICOS dostępny pod linkiem https://medicos.com.pl/regulamin-newslettera/
Strona internetowa – strona internetowa www.medicos.com.pl;

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.medicos.com.pl.

Strona internetowa prowadzona jest przez MEDICOS.

Dane kontaktowe do MEDICOS: e-mail – kontakt@medicos.com.pl , adres korespondencyjny – ul. Ukryty Raj 4 lok. 1, 02-757 Warszawa

Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Strony internetowej powinna zapoznać się z jej Regulaminem.

MEDICOS świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie

Dostęp do treści Regulaminu możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Strony internetowej.

§2. Zasady korzystania ze Strony

Korzystanie ze Strony internetowej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

Czas korzystania ze Strony nie jest z góry ograniczony, jak również Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej przez określony, minimalny okres.

Usługi udostępniane na Stronie internetowej mogą mieć charakter nieodpłatny i odpłatny.

Przeglądanie ogólnodostępnym treści Strony internetowej jest nieodpłatne.

Informacje podane na Stronie internetowej w tym informacje o zakresie świadczonych usług, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Klient może skontaktować się z MEDICOS za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://medicos.com.pl/kontakt/

Składanie zapytań ofertowych, składanie zamówień i zawieranie umów odbywa się na zasadach określonych w ogólnych warunkach usług, dokument dostępny pod linkiem: https://medicos.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 3. Usługi dostępne na Stronie

Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

  • wyświetlania treści i informacji o MEDICOS, w tym o ofercie i danych kontaktowych;
  • możliwości zapisania się na Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie Newsletter;
  • możliwości nawiązania kontaktu ze Spółką.

Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4. Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

  • Urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, tablet) z dostępem do sieci Internet;
  • standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookie;


Każdy użytkownik Internetu powinien dbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia końcowego. Zaleca się, aby urządzenie posiadało program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie podatności za pomocą aktualizacji.  
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 5. Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność MEDICOS lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:

  • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
  • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§ 6. Reklamacje i odpowiedzialność

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:

  • pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  • przesłane listem poleconym na adres Administratora lub przesłane na adres e-mail: kontakt@medicos.com.pl


Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 344), za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
Administrator jest uprawniony do odmowy dostępu do usług, w tym do usługi Newslettera, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu strony lub przepisami prawa, w tym działalności polegającej na przekazywaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, treści wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści mogących naruszać prawa osób trzecich, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę do nałożenia takiej blokady. Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 7. Udostępnienie informacji i dane osobowe

Użytkownik Strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz Polityce prywatności i cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę dostępne są pod adresem: Polityka prywatności i cookies.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie ze Strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.